scarecrowcottage Fika

Fika, Kingston Beach cafe

Fika, Kingston Beach cafe, Kingborough, south of Hobart, Tasmania